top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (Laatste aanpassing 7/01/2023)
ANNELIEN DE NEVE
Annelien klikt
BTW BE 0786.557.756
Geraardsbergsesteenweg 189,
9400 Nederhasselt

 

ALGEMEEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Annelien De Neve, handelend onder de naam: Annelien klikt.


Bij het gebruikmaken van producten of diensten ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Annelien klikt. Dit is het geval vanaf bevestiging van de opdracht.


Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 D E F I N I T I E S

1.1 De fotograaf: Annelien klikt, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 De klant: De persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Opdracht: De dienst of het product die door de fotograaf geleverd zal worden.

1.4 Foto: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet 1912 (Aw), dan wel andere werken in de zin van de Aw, die met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

1.5 Offerte: Alle aanbiedingen van de fotograaf aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.

1.6 Overeenkomst/opdrachtbevestiging: De overeenkomst van een opdracht tussen Annelien klikt (hierna: de fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de klant).

1.7 Schriftelijk: Hieronder wordt ook elektronische communicatie verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.

O P D R A C H T E N H E R R O E P I N G

De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Een offerte, voorzien van handtekening door de klant, wordt gezien als opdracht bevestiging. Ook een schriftelijke bevestiging van een fotoshoot of andersoortige opdracht wordt gezien als opdracht bevestiging.

 

De klant heeft na de schriftelijke bevestiging van de fotoshoot 2 weken herroepingstijd. De klant krijgt een betaald voorschot binnen deze periode terug, daarna niet meer, tenzij er overmacht in het spel is (zie 'annulering').

 

A N N U L E R I N G

Bij het annuleren van een opdracht, om wat voor reden ook, en verzetten niet wenselijk is, is de klant verplicht om ter compensatie van de vrijgehouden dag en het wegvallen van inkomen het volgende bedrag te betalen aan fotograaf:

✧ Annulering tussen opdracht bevestiging en 2 weken voor de bevestigde datum van de opdracht: 50% van het reeds betaalde voorschot dient als compensatie.

✧ Annulering binnen 2 weken voor de bevestigde datum van de opdracht: het

volledige voorschot dient als compensatie.

F O T O G R A F I E

Foto's en video's gemaakt door Annelien klikt kunnen verschijnen op sociale media en website, laat mij weten wanneer u dit niet wenst.

Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal deze volledig aangerekend worden omwille van de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a

 

AFLEVERING

De fotograaf levert de foto’s binnen acht weken aan de klant, tenzij vooraf anders afgesproken. Bij een shoot streeft de fotograaf naar het afleveren van een preview binnen de twee weken.

De fotograaf bewerkt foto’s met grote zorgvuldigheid naar eigen stijl en inzicht op onder andere licht, contrast, kleur, witbalans en uitsnede. De fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen en cosmetische manipulatie toe, zoals slanker maken, rimpels verwijderen, onderkin weghalen, enz. en verwijdert slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht. Foto’s worden aangeleverd in JPEG. RAW-beelden worden niet afgeleverd.

 

ONLINE GALERIJ

Galerijen worden voorzien van een logo in het midden van de foto. Het aantal foto's dat voorzien is in het betaalde pakket, kunnen gedownload worden, waarna het logo verdwijnt.

Foto's bijkopen is steeds mogelijk, de online galerij wordt na betaling aangepast. 

Online galerijen blijven onbeperkt beschikbaar en kunnen gedeeld worden met anderen via een beveiligde link. Deze mensen kunnen de galerij enkel bekijken en favorieten aanduiden, maar niet downloaden. De foto's zijn altijd voorzien van een watermerk, tenzij de klant de volledige galerij aangekocht heeft. Dan worden de watermerken verwijderd en kunnen de foto's naast Hoge Resolutie ook in Lage Resolutie gedownload worden.

 

PRIJZEN

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. Fotoreportages incl. fotoboek vallen onder 6% BTW, terwijl reportages zonder fotoboek vallen onder 21% BTW regels.

E T E N E N D R I N K E N

Bij fotosessies langer dan 4 uur wordt geacht dat de fotograaf gezien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien.

 

S E C O N D S H O O T E R 

Een extra fotograaf boeken valt onder de verantwoordelijkheid van Annelien klikt. Deze wordt gefactureerd aan 150€/u excl. BTW

C A D E A U B O N N E N

Annelien klikt zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Annelien klikt is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

 

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet altijd gelijk aan een volwaardige fotosessie. Bij prijsstijgingen blijft de waarde van de cadeaubon gelden, en wordt de rest van de kostprijs bijgelegd door de klant.

 

Cadeaubonnen zijn blijvend geldig, en kunnen niet omgeruild worden voor

contant geld.

K L A C H T E N

Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen schriftelijk of per mail gemeld. Klachten na deze termijn, worden als ongegrond geschouwd.

**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Het fotografisch werk van Annelien klikt is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Annelien klikt bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bijv.) of bijsnijden van de foto's is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgd. 

 

Het fotografisch werk van Annelien klikt is onderhevig aan auteursrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Annelien klikt ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Annelien De Neve en de opdrachtgever.

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden (te denken aan social media, website, flyers enzovoort). De klant kan schriftelijk of per email vóór de shoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

A U T E U R S R E C H T

De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de expliciete schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf. De fotograaf dient hier te allen tijde vooraf een schriftelijk verzoek over te ontvangen.

Bij inbreuk van het auteursrecht, komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Mocht geen licentievergoeding gehanteerd worden, dan gelden de tarieven van Foto Anoniem.

P O R T R E T R E C H T

De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven in paragraaf 13.2 (Auteursrecht). Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden aangegeven aan de fotograaf. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen schriftelijk melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. verwijderen.

Afwijkende afspraken worden door beide partijen schriftelijk vastgelegd.

A A N K O P E N F O T O - P R O D U C T E N

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.

De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Annelien klikt is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd.

Annelien klikt is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

B E L E T

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt Annelien klikt een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaald.

F A C T U R E N E N O F F E R T E S

Offertes hebben een deadline van 24u.

Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. 

Bij niet of laattijdige betaling houdt Annelien klikt zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Ninove en de Ondernemingsrechtbank te Gent.

T E G E N S T R I J D I G H E I D

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.

In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

A A N S P R A K E L I J K H E I D

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

De fotograaf is jegens de klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de foto’s, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen (zoals bijvoorbeeld, het gedrag van mensen of

kinderen, andere fotograferende mensen, weersomstandigheden, niet opvolgen aanwijzingen, enz.).

De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back up van aangeleverde bestanden. Materiaal is in een later stadium wel opvraagbaar, maar niet opeisbaar.

In geval van slecht weer (o.a. regen of storm) kan een fotoshoot die buiten plaatsvindt, worden verzet of afgezegd door de

fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Bij overmacht en onvoorziene omstandigheden als ziekte, zwangerschap, overlijden van naasten, enz. kan de fotograaf ten alle tijden de opdracht annuleren. De fotograaf is hierbij niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten van de klant. Wanneer passend kan ook gekeken worden naar: 

✧ Verzetten van de shoot. Fotograaf zal in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.

✧ Een vervangende fotograaf. De fotograaf zal dan zelf de nabewerking van de foto’s voor haar rekening nemen.

De fotograaf treft alle redelijke maatregelen om risico’s op technische problemen te beperken. Zij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door een mislukte opname of technisch mankement. 

Bij technische problemen of door externe oorzaken als brand, diefstal enz., is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakt kosten.

U I T V O E R I N G O P D R A C H T

Annelien klikt zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Annelien klikt bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Annelien klikt heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

T O E P A S S E L I J K R E C H T E N G E S C H I L L E N

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. 

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent.

G R A T I S O N L I N E P R O D U C T E N

Gratis online producten kunnen gedownload worden zonder enige verbintenis.

U komt op deze manier op de mailinglist waar u zo goed mogelijk bediend wordt met interessante aanbiedingen en leerrijke tips.

U kan ten alle tijden uitschrijven.

bottom of page